Regulamin-zawodów

 Ramowy regulamin zawodów Dynamic Air League

Celem zawodów jest propagowanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz rywalizacja w strzelaniu dynamicznym i precyzyjnym z replik ASG.

1.Zasady bezpieczeństwa.

1.1 Replikę można załadować magazynkiem z kulkami jedynie przed rozpoczęciem strzelania lub na osi testowej lub na komendę sędziego.
1.2 Strefa bezpieczeństwa – służy do konserwacji, serwisowania repliki oraz treningu na sucho (wypięty magazynek, brak kulek w elementach wiodących)
1.3 Oś testowa – służy do przystrzeliwania oraz testów FPS, w której może być jednocześnie jedna osoba.
1.4 Podczas strzelania replikę wolno kierować wyłącznie w kierunku celu lub kulochwytu.
1.5 Podczas trwania całej imprezy obowiązuje sprzęt ochronny, który należy nosić cały czas. Bezwzględnie należy posiadać ochronę oczu bez której nie dopuszcza się zawodnika do gry.
1.6 Zabrania się:
a) stosowania innych replik niż ASG oraz kulek o wadze > 0,36 g albo wytworzonych z innych materiałów niż polimery lub materiały biodegradowalne.
b) stosowania środków ochrony oczu w postaci siatek metalowych.
1.7 Zawodnik jest w pełni odpowiedzialny za skutki użycia replik oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.
1.8 Organizator zawodów zapewnia zawodnikom pakiet ubezpieczenia NNW.
1.9 Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem rozgrywek czuwa sędzia główny oraz osoby funkcyjne.

2. Tory strzeleckie

2.1 Budowa toru musi zapewniać bezpieczeństwo dla wszystkich osób będących w jego pobliżu oraz możliwości sprawdzenia umiejętności strzeleckich z wymuszonych pozycji.
2.2 Do każdej nowej linii otwarcia ognia przewidziany jest odrębny kulochwyt.
2.3 Cele muszą być ustawione w taki sposób aby nie było możliwości ich rażenia jedną kulką.
2.4 Cele muszą odzwierciedlać realne sytuacje strzeleckie oraz bariery im towarzyszące.
2.4.1 Wysokość barier wynosi  od 180 do 200 cm.
2.4.2 Wysokość ścian kulochwytu wynosi 250 cm.
2.5 Zawodnikowi przysługuje prawo do zapoznania się z torem, szczegółową informacją na temat umiejscowienia i ilości celów oraz krótkim przebiegiem przez tor na „sucho” bez repliki.
2.6 Bariery oraz cele muszą być umieszczone w taki sposób aby ich przemieszczanie samoistne lub zmiana ustawienia nie były możliwe podczas trwania rozgrywki.
2.7 Zmiana ustawień (lokalizacji, kątów, wysokości, ilości) celów i barier strzeleckich powoduje ponowne rozpoczęcie rozgrywki dla wszystkich zawodników.
2.7.1 O zmianach muszą zostać poinformowani wszyscy zawodnicy w formie ustnej.
2.7.2 Odmowa powtórzenia toru przez zawodnika jest równoznaczna z odmową startu co skutkuje zerowym wynikiem.
2.8 Dopuszcza się ograniczenie strefy otwarcia ognia w postaci trwale zamocowanych materiałów, których zawodnik nie może przekroczyć.
2.9 W przypadku podejrzenia zagrożenia na torze lub w innej strefie sędzia główny przerywa zawody do czasu ustąpienia przeszkód.

3. Przebieg zawodów

3.1 Przed rozpoczęciem przebiegu zawodnicy zapoznają się z torem oraz zasadami jego pokonywania które prezentuje sędzia. Zapoznanie się przebiega bez użycia replik.
3.2 Zawodnicy przed startem są wzywani według kolejności na liście startowej. Brak stawienia się zawodnika na torze w ciągu minuty skutkuje przesunięciem zawodnika na koniec listy. Drugie niestawiennictwo skutkuje zerowym wynikiem na tym torze.
3.3 Zawodnik stawia się na platformie startowej i potwierdza gotowość do startu. Replika znajduje się w kaburze lub w innym wyznaczonym wcześniej miejscu (ad. 3.1), dłonie na wysokości ramion.
3.4 Na sygnał sędziego zawodnik w ciągu 30 sekund naciska przycisk startowy i przystępuje do realizacji toru lub rozpoczyna przebieg na sygnał dźwiękowy. Brak rozpoczęcia przebiegu w wyznaczonym czasie skutkuje wynikiem zerowym (odmowa startu).
3.5 Zawodnik ostrzeliwuje cele aż do ich całkowitej eliminacji z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3.6.1 Stoper zatrzymuje się po skutecznym ostrzelaniu wszystkich celów.
3.6.2 W przypadku technicznej awarii sprzętu pomiarowego, niezależnego od organizatora sędzia główny wraz  sędzią bocznym kierują zawodnika do powtórzenia toru. W takim przypadku czas mierzy się sprzętem podstawowym oraz stoperem przy czym liczy się czas korzystniejszy dla zawodnika.
3.7 Wynik przebiegu jest spisywany do protokołu i stanowi oficjalny wynik zawodnika. Wynik jest wyświetlany na tablicy LED.
3.8 Wynik ogólny stanowi suma czasów na wszystkich torach łącznie.
3.8.1 Wygrywa zawodnik, który osiągnie najniższą sumę czasów ze wszystkich czasów.
3.9 Każdemu zawodnikowi przysługuje tylko jeden przebieg toru, z uwzględnieniem sytuacji opisanej w  5.2.
3.10 Wynik zerowy to wynik najdłuższego czasu przebiegu wśród pozostałych zawodników +1 sekunda.
3.11 Zawodnik, który się spóźni na rozpoczęcie zawodów może je kontynuować, przy czym czas z torów pominiętych wpisuje się jako zerowy.
3.12 Ilość torów zależy od ilości graczy, jednakże nie powinno być mniej niż 5 torów na kategorię.
3.13 Wnioski i skargi należy składać pisemnie do sędziego głównego. Wadium za wniosek wynosi 50 zł które jest zwracane w przypadku zasadności.
3.14 W sprawach nieuregulowanych a dotyczących przebiegu zawodów głos decydujący ma sędzia główny.

4. Remis

4.1 W przypadku remisu w klasyfikacji końcowej na miejscach 1-6 wyznacza się tor specjalny stanowiący dogrywkę między zawodnikami na tych samych miejscach.
4.2 W przypadku remisu na miejscach 7 i dalszych wynik ogłasza się w formie ex aequo.

5. Sprzęt

5.1 Awaria sprzętu jest sprawą zawodnika.
5.2 Jeżeli w wyniku awarii w postaci wycieku gazu lub uszkodzenia elementów napędowych zawodnik nie mógł dokończyć przebiegu dopuszcza się możliwość drugiego podejścia, przy czym jest to możliwe jednokrotnie w ciągu trwania całych zawodów. Drugi przebieg jest odnotowywany w protokole.
5.2.1 Druga awaria skutkuje wynikiem zerowym na danym torze.
5.2.2 Zacięcie nie jest traktowane jako awaria w brzmieniu 5.2
5.3 Do pokonania toru można używać jednej repliki. Zawodnikowi przysługuje możliwość posiadania i wykorzystania kilku replik w danej klasie sprzętowej w trakcie trwania zawodów.
5.4 Zawodnik może posiadać dowolną ilość magazynków.
5.5 ROF nie może przekraczać 3 kulek / sekundę.
5.6 Klasy sprzętowe:
a) pistolet
c) karabin

5.7 W przypadku klasy 5.6 a-b obowiązuje kabura umieszczona na pasie lub poniżej, w przypadku klasy

5.8 Zawodnik we własnym zakresie zapewnia sobie kulki oraz środki pędne.
5.9 Maksymalna prędkość wylotowa mierzona na kulkach 0,2 grama wynosi 460 FPS.

6. Przepisy porządkowe

6.1 Kary porządkowe nakłada sędzia główny w obecności II sędziego w uznaniowym wymiarze za złamanie postanowień regulaminu a w szczególności:
a) niesportowe zachowanie
b) używanie albo poruszanie się z załadowana repliką poza wyznaczoną strefą
c) kierowanie repliki w kierunku ludzi
d) poruszanie się po torze z palcem na spuście
e) zdejmowanie środków ochronnych oczu
f) modyfikacje torów
g) wchodzenie na teren rozgrywki oraz w rejon kulochwytu
f) strzał niekontrolowany

6.2 Kary porządkowe:
a) upomnienie ustne
b) nagana czasowa w postaci doliczenia 5 sekund do czasu na torze
c) dyskwalifikacja na torze (najdłuższy czas innego zawodnika + 10 sekund)
d) usunięcie z zawodów
6.3 Kary porządkowe są nakładane w takiej samej wysokości dla każdego zawodnika za to samo przewinienie.
6.4 W przypadku usunięcia z zawodów w powodu dyscyplinarnego nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego.
6.5 Bezwzględnie zakazuje się promowania, sprzedawania, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i wszelkich środków odurzających.

AIRSOFTMARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-766, Trakt Lubelski 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640895, nr REGON 365593253, nr NIP 952-215-20-09, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości.