Promocja!

Operacja Vortex – REPUBLIKA SIRAS / 23-24 Czerwca 2018

140,00  80,00 

W ostatnich miesiącach wartość rynkowa wysokokalorycznego minerału energetycznego Asinus wzrosła do wartości zagrażającej stabilności rynku międzynarodowego. Nikozja, jako państwo posiadające największe złoża naturalne tego minerału, jest ubogim państwem leżącym pomiędzy dwoma supermocarstwami – Anamurem oraz Republiką Siras. Pomimo swojego bogactwa w surowce naturalne, Nikozja nie posiada technologii pozwalającej na wydobycie oraz rafinację Asinusa. Oferta współpracy została przesłana do sąsiadujących mocarstw, po długich negocjacjach żadne z sąsiadujących Państw nie uzyskało akceptacji złożonej oferty. Sytuacja stała się napięta. Republika Siras zdecydowała się na siłowe przejęcie złóż na terenie Nikozji. Anamurem, nie mogąc pogodzić się z przebiegiem sytuacji, podejmuje decyzję o przystąpieniu do walki o złoża Asinus. Początkowy brak porozumienia, przeradza się w otwarty konflikt zbrojny… 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Translation into the English language is available below.

| PL |

Zarys Fabularny

Czerwiec 2018

W ostatnich miesiącach wartość rynkowa wysokokalorycznego minerału energetycznego Asinus wzrosła do wartości zagrażającej stabilności rynku międzynarodowego. Nikozja, jako państwo posiadające największe złoża naturalne tego minerału, jest ubogim państwem leżącym pomiędzy dwoma supermocarstwami – Anamurem oraz Republiką Siras. Pomimo swojego bogactwa w surowce naturalne, Nikozja nie posiada technologii pozwalającej na wydobycie oraz rafinację Asinusa. Oferta współpracy została przesłana do sąsiadujących mocarstw, po długich negocjacjach żadne z sąsiadujących Państw nie uzyskało akceptacji złożonej oferty. Sytuacja stała się napięta. Republika Siras zdecydowała się na siłowe przejęcie złóż na terenie Nikozji. Anamurem, nie mogąc pogodzić się z przebiegiem sytuacji, podejmuje decyzję o przystąpieniu do walki o złoża Asinus. Początkowy brak porozumienia, przeradza się w otwarty konflikt zbrojny…

Strony konfliktu:
NIKOZJA – Państwo ogarnięte wojną domową, posiadające liczne złoża Asinus
ANAMUREM – Mocarstwo leżące na północ od Nikozji
SIRAS – Republika leżąca na południe od Nikozji

Limity uczestników (260osób + Nikozja):
Nikozja – Strona na indywidualne zaproszenie organizatora.
ANAMUREM – 130osób (bilety sprzedawane turami 50/50/30)
REPUBLIKA SIRAS – 130osób (bilety sprzedawane turami 50/50/30)

I Tura biletów ( 50szt. na stronę) – 120zł
II Tura biletów (50szt. na stronę) – 130zł
III Tura biletów (30szt. na stronę) – 140zł

Harmonogram Rozgrywki (23.06.2018)
Rejestracja: 7:00 – 9:00
Odprawa ogólna: 9:00 – 9:30
Odprawa w sztabach z dowódcami stron: 10:00 – 10:40
Start rozgrywki: 11:00
Koniec rozgrywki: 17:00
Przerwa techniczna: 17:00 – 18:30
Odprawa końcowa: 18:30
Oficjalne zakończenie imprezy: 19:00
Start AFTERKA + Koncert zespołu Runika: 19:10 – do ostatniego 🙂

Innowacyjność rozgrywki:
Podczas rozgrywki Operacja Vortex organizowanej przez grupę AirsoftMasters wprowadzony zostanie innowacyjny system elektroniczny działający na zasadzie zbliżeniowych kart RFID (karty imienne zostaną wydane uczestnikom podczas rejestracji, będą one niezbędne do uczestnictwa w rozgrywce)
MEDYCY – Każdy z medyków otrzyma elektroniczny defibrylator, który zadziała w momencie zbliżenia karty RFID uczestnika. Ograniczy to sytuacje związane z błędnym liczeniem czasu leczenia przez medyków, w tym wypadku odpowiedzialny będzie za to system. Dodatkowo prowadzone będą statystyki medyków – urządzenia rejestrują karty uzdrowionych uczestników. Zebrane informacje zapisywane są na płycie głównej, na podstawie których organizator wyłoni najlepszych medyków. Pełne statystyki medyków zostaną opublikowane po rozgrywce.
Więcej urozmaiceń imprezy związanych z elektronicznym systemem pozostaje tajne do momentu rozpoczęcia się rozgrywki.

W cenie biletu organizator zapewnia:
– Legalny, urozmaicony teren rozgrywki
– Pełne wsparcie organizacyjne wraz z moderowaniem rozgrywki
– Dostęp do zaplecza sanitarnego
– Zaplecze medyczne wraz z fizyczną obecnością wykwalifikowanych ratowników medycznych.
– Wodę pitną w trakcie trwania rozgrywki
– Bogaty pakiet startowy dla każdego uczestnika + mapa terenu rozgrywki
– Ubezpieczenie NNW na czas całej rozgrywki.
– Wydzielony parking na samochody
– Wydzielone miejsce biwakowe
– Ciepły posiłek w przerwie technicznej po zakończeniu rozgrywki
– Koncert zespołu RUNIKA po zakończeniu rozgrywki (Afterek)

Zasady ogólne:
– W imprezie udział wziąć mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18lat i posiadają pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych.
– Zakazuje się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających przed oraz w trakcie trwania rozgrywki. Organizator zapewnia sobie prawo do weryfikacji uczestników przy pomocy alkomatu.
– Zezwala się na spożywanie alkoholu po oficjalnym zamknięciu rozgrywki, które planowane jest na godzinę 19:00 (Afterek)
– Na teren rozgrywki oraz HQ wstęp posiadają wyłącznie osoby, które zakupiły bilet wstępu, bądź uzyskały wcześniejszą zgodę organizatora (foto)
– Osoby, które nie zostaną zgłoszone i dopuszczone do rozgrywki nie uzyskają wstępu na teren imprezy.
– Każdy gracz biorący udział w wydarzeniu zobowiązany jest do posiadania atestowanej ochrony oczu. Organizator zaleca stosowanie dodatkowej ochrony twarzy np. maska „stalker”
– Do gry dopuszczone zostają po trzy pojazdy na stronę – zgłoszenia pojazdów (biuro@airsoftmasters.pl)
– Regulamin uczestnictwa w imprezie zostanie rozesłany za pośrednictwem e-mail każdemu uczestnikowi na dwa tygodnie przed rozpoczęciem imprezy, nie później niż 10.06.2018

—- Limit FPS —-

Każdy uczestnik ma obowiązek poddać swoje repliki (główną oraz zapasowe) pomiarowi prędkości wylotowej na urządzeniu xcortech. Do rozgrywki zostaną dopuszczone tylko repliki posiadające specjalne oznaczenia potwierdzające przejście pomiaru oraz określające przedział FPS dla konkretnego egzemplarza. Repliki z systemem HP oraz szybką regulacją FPS zostaną dodatkowo zaplombowane przez organizatora.

Do 350 fps – Dowolna replika – ogień pojedynczy oraz ciągły (CQB tylko ogień pojedynczy)
Do 450 fps – Dowolna replika – ogień pojedynczy oraz ciągły (zakaz strzelania w CQB)
Do 550 fps – Dowolna replika – TYLKO ogień pojedynczy (zakaz strzelania w CQB), obowiązkowa broń boczna do 350 fps (CQB)
Do 650 fps – replika karabinu powtarzalnego (czterotakt), obowiązkowa broń boczna do 350 fps (CQB)

Dopuszcza się tolerancję +/- 10fps

Dopuszcza się zasadę „Bang” – deklaracja strzału działająca tylko w przypadku zaskoczenia przeciwnika.

Przekroczenie limitu FPS skutkuje niedopuszczeniem do gry.
Użycie repliki niedopuszczonej przez organizatora lub niezgodnie z ustalonymi zasadami FPS skutkuje odesłaniem na respa lub usunięciem z rozgrywki.

Mechanika Pojazdów:
Pojazdy biorące udział w rozgrywce muszą zostać zgłoszone oraz zaakceptowane przez organizatora.
Ilość pojazdów jest ograniczona do 3 sztuk na stronę.
Pojazdy zostaną oznaczone w widoczny sposób przez organizatora barwami danej frakcji.
Zasady ogólne:
– Pojazdy przypisany jest do kierowcy – jest to jedna osoba podczas całej rozgrywki, która upoważniona jest do prowadzenia pojazdu. Jest ona odpowiedzialna za jego uczestnictwo w rozgrywce. Kierowca zostanie poddany testowi alkomatem przed imprezą oraz zostanie poproszony o przedstawienie odpowiednich uprawnień do prowadzenia pojazdu, przeglądu technicznego oraz aktualnego ubezpieczenia OC.
– Pojazdy będą pełniły rolę „InGame”, można prowadzić ogień zarówno z pojazdu jak i do niego. Prowadzenie ognia z pojazdu uwarunkowane jest całkowitym otwarciem szyb.
– Eliminacja pojazdu odbywa się poprzez trafienie go granatem airsoftowym 40mm przy pomocy granatnika (charakterystyczna chmura kulek, łatwa do wychwycenia przez kierowcę) lub innego urządzenia na tą amunicję.
– Trafiony pojazd włącza światła awaryjne oraz jest oznaczany pomarańczowym znacznikiem umieszczonym w widocznym miejscu, kierowca ma obowiązek zjechać na pobocze drogi i odczekać 10min
– Unieszkodliwiony pojazd wracając może zabierać „trupy” na respawn
– Kierowca do momentu wyjścia z samochodu jest nieśmiertelny. Ginie w momencie trafienia pojazdu przy pomocy granatnika 40mm.
– Kierowca, który opuścił pojazd jest traktowany jak zwykły gracz, w przypadku jego „śmierci” samochód również uznaje się za wyeliminowany z gry.
– Czas respawn’u pojazdu trwa 30min.

PATRONAT:
– WMASG
– Gear Inferno

| EN |

Story outline

June 2018

In recent months, the market value of the high-calorie Asinus energy mineral has increased to a value threatening the stability of the international market. Nicosia, as the country with the largest natural deposits of this mineral, is a poor state between the two superpowers – Anamura and the Republic of Siras. Despite its richness in natural resources, Nicosia does not have the technology to extract and refine Asinus. The offer of cooperation was sent to neighbouring powers, after long negotiations none of the neighbouring States received the acceptance of the submitted offer. The situation has become tense. The Republic of Siras has decided to forcefully take over the deposits in Nicosia. Anamur, unable to reconcile with the course of the situation, decides to join the fight for the Asinus deposit. The initial lack of agreement turns into an open armed conflict…

Sides to the conflict:
NICOSIA – A state overwhelmed by civil war, with many Asinus deposits
ANAMURA – A power lying north of Nicosia
SIRAS – A republic lying south of Nicosia

Number of participants (260 persons + Nicosia):
Nicosia – side for an individual invitation of the organizer.
ANAMURA – 130 persons (tickets sold in rounds of 50/50/30)
THE REPUBLIC OF SIRAS – 130 persons (tickets sold in rounds of 50/50/30)

I Round of tickets (50 pcs per side) – 120zł
II Round of tickets (50 pcs per side) – 130zł
III Round of tickets (30 pcs per side)- 150zł

Game Schedule (23.06.2018)
Registration: 7:00 – 9:00
General briefing: 9:00 – 9:30
Checking in the staff with the commanders of the sides: 10:00 – 10:40
The game starts at: 11:00
The game ends at: 17:00
Technical break: 17:00 – 18:30
Final briefing: 18:30
Official ending of the event: 19:00
Start AFTERKA + Runika band concert: 19:10 – until late 

Innovation of the game:
During the Vortex Operation game organized by the AirsoftMasters group, an innovative electronic system based on RFID proximity cards will be introduced (personal cards will be issued to participants during registration, they will be necessary to participate in the game)
MEDICS – Each of the medics will receive an electronic defibrillator, which will work when the participant’s RFID card is approached. It will limit situations related to incorrect calculation of treatment time by medics
, in which case the system will be responsible. Additionally, medical statistics will be kept – devices record the cards of healed participants. The collected information is saved on the motherboard, on the basis of which the organizer will select the best medics. The full statistics of the medics will be published after the game.
More variations of the event related to the electronic system remain secret until the game begins.

In the price of the ticket the organizer provides:
– A legal, varied gameplay area
– Full organizational support along with game moderation
– Access to the sanitary facilities
– Medical facilities with the physical presence of qualified medical rescuers.
– Drinking water during the game
– A rich starter pack for each participant + map of the gameplay area
– Accident insurance for the duration of the entire game.
– Dedicated parking for cars
– Dedicated campsite
– A hot meal in the technical break after the game
– RUNIK band concert after the end of the game (Afterek)

General rules:
– Only people who are over 18 years old and have full capacity for civil law acts can take part in the event.
– It is forbidden to consume alcohol and other intoxicants before and during the game. The organizer assures the right to verify the participants using a breathalyzer.
– It is permitted to drink alcohol after the official closure of the game, which is scheduled for 19:00 (Afterek)
– Only people who have bought an admission ticket or have obtained prior consent of the organizer have access to the area of the game competition and HQ (photo)
– People who are not notified and admitted to the game will not be allowed to enter the event area.
– Each player participating in the event is required to have certified eye protection. The organizer recommends the use of additional facial protection, eg a „stalker” mask
– Three vehicles per side are allowed to play – vehicle registration (biuro@airsoftmasters.pl)
– The rules of participation in the event will be sent via e-mail to each participant two weeks before the event, and no later than 10.06.2018

—- FPS Limit —-:

Each participant is required to submit their replicas (main and spare) to the measurement of the outlet speed of the appliance xcortech. Only replicas with special markings confirming the transition of the measurement and specifying the FPS range for a particular copy will be admitted to the game. Replicas with the HP system and fast FPS regulation will be additionally sealed by the organizer.

To 350 fps – Any replica – single fire orcontinuous (CQB only single fire)
To 450 fps – Any replica – single fire or continuous (no CQB shooting)
To 550 fps – Any replica – ONLY single fire (no CQB shooting), obligatory side weapon up to 350 fps (CQB)
To 650 fps –replica of a repeating rifle (four-stroke), obligatory side weapon up to 350 fps (CQB)

Tolerance is allowed of +/- 10fps

Accepted principle „Bang” – a shot declaration that only works if the opponent is surprised.

Exceeding the FPS limit results in not being allowed into the game.
Use of a replica not permitted by the organizer or not in accordance withestablished FPS rules result in a referral to respa or removal from the game.

Vehicle mechanics:
Vehicles taking part in the game must be notified and accepted by the organizer.
The number of vehicles is limited to 3 units per side.
The vehicles will be marked in a visible manner by the organizer with the colours of the given faction.
General rules:
– Vehicles are assigned to the driver – this is one person during the entire game, who is authorized to drive the vehicle. He/She is responsible for his/her participation in the game. The driver will be tested with a breathalyzer before the event and will be asked to present appropriate driving licenses, technical inspections and current third party liability insurance.
– Vehicles will play the role of „InGame”, you can fire from both the vehicle and to it.. Fire from the vehicle is conditioned by the complete opening of the windows.
– The vehicle is eliminated having been struck with a 40mm airsoft grenade with a grenade launcher (a characteristic cloud of balls, easy to pick up by the driver) or another device for this ammunition.
– The hit vehicle activates emergency lights and is marked with an orange marker placed in a visible place, the driver is obliged to pull onto the side of the road and wait 10 minutes
– An inactivated vehicle returning can take „corpses” to respawn
– The driver is immortal until he/she leaves the car. He/she dies when the vehicle is hit with a 40mm grenade launcher.
– The driver who has left the vehicle is treated as an ordinary player, in the case of his/her „death” the car is also considered to be eliminated from the game.
– The respawn time of the vehicle lasts 30 minutes.

AIRSOFTMARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-766, Trakt Lubelski 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640895, nr REGON 365593253, nr NIP 952-215-20-09, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości.