Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin korzystania z Sklepu internetowego airsoftmasters.pl

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Sklepu.

2.Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in.:

a) rodzaje i zakres usług Sklepu,

b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Sklepu,

c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Sklepu,

d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Sklepu,

e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep,

f) tryb postępowania reklamacyjnego.

3.Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.Właścicielem i Administratorem Sklepu jest AIRSOFTMASTERS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-766, Trakt Lubelski 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640895, nr REGON 365593253, nr NIP952-215-20-09, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości., zwany dalej w treści niniejszego Regulaminu ASM

5.Sklep internetowy airsoftmasters.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

a) Administrator - ASM - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Sklepu.

b) Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

c) Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

d) Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Sklepie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Sklepie.

e) Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie.

f) Regulamin - niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu airsoftmasters.pl

g) Rejestracja - procedura zakładania konta.

h) Sklep – sklep internetowy umieszony na domenie airsoftmasters.pl

i) Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający ze Sklepu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

j) Towary - produkty dostępne w ofercie Sklepu.

k) Zamówienie - złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu oświadczenie woli o chęci zakupu Towarów.

§ 3.

REJESTRACJA W SKLEPIE. 

1.Użytkownikiem Sklepu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2.Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.

3.Warunkiem przystąpienia do korzystania z niniejszego Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Sklepu.

5.Każdy Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Sklepie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła, a także adresu dostawy i numeru telefonu. 

6.Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

§ 4.

ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta w Sklepie.

2.Do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Użytkownicy nieposiadający Konta w Sklepie podczas złożenia zamówienia zobowiązani są podać dane umożliwiające potwierdzenie Zamówienia i dostarczenie zamówionych Towarów:

a)imię i nazwisko

b)adres, na który maja zostać dostarczone Towary

c)adres e-mail

d)numer telefonu

4.Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie, mailem lub poprzez serwis allegro.pl.

5.Poprzez złożenie Zamówienia rozumie się wskazanie zamówionych Towarów oraz formy płatności i dostawy.

6.Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

7.Podane na stronach Sklepu ceny Towarów są cenami w złotych polskich zawierającymi podatek VAT.

8.Cena Towaru podana w chwili składania zamówienia jest cena wiążącą Użytkownika.

9.Użytkownik może dokonać modyfikacji adresu dostawy Towarów do chwili dokonania wysyłki Towaru przez Sklep, czyli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, poprzez przesłanie na adres mailowy biuro@asmarena.pl stosowanej informacji.

10.W przypadku braku zamówionego Towaru w Sklepie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku Użytkownik będzie uprawniony do rezygnacji z zamówienia.

§ 5.

ZASADY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1.Sklep oferuje następujące opcje dostawy Towarów:

a)Odbiór Osobisty

2.Wyboru sposobu dostawy dokonuje Użytkownik.

3.Podczas dokonywania wyboru sposobu dostawy Użytkownik jest informowany o orientacyjnym czasie dostawy.

4.Sklep udostępnia Użytkownikom następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na nr konta: PKO BP 93 1020 4900 0000 8102 3180 9628

5.Wyboru opcji płatności dokonuje Użytkownik.

§ 6.

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Sklepu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Sklepu.

2.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Sklepu. Informacja o zmianie będzie widoczna na stronach Sklepu na 7 dni przed planowanym dokonaniem zmiany lub zostanie przekazana Użytkownikom drogą mailową.

3.Administrator dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Informacja o planowanym wyłączeniu będzie widoczna na stronach Sklepu na 7 dni przed planowanym wyłączeniem lub zostanie przekazana Użytkownikom drogą mailową. 

§ 7.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Sklep usług.

2.W celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych, Administrator Sklepu wprowadził Politykę prywatności.

3.Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Do dokonanie rejestracji Użytkownika w Sklepie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

4.Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.Administratorem danych osobowych jest Administrator Sklepu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.Administrator Sklepu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Sklep wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Sklepie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

7.Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Sklepu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

8.Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

9.Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

10.Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

11.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika ze Sklepu.

12.Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

 

§ 8.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Techniczne warunki korzystania ze Sklepu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Sklepu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.

2.Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

3.Do korzystania z usług Sklepu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

4.Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

 

§ 9.

REKLAMACJE I ZWROTY

1.Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Sklepu: biuro@asmarena.pl lub zgłoszona pod numerem telefonu 22 100 45 52

2.Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. W przypadku gdyby Sklep nie udzielił odpowiedzi w terminie 14 dni, przyjmuje się, iż uznał on reklamację za zasadną.

3.Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31 marca 2000r.) Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.Zwrot Towaru następuje na koszt Użytkownika. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.W przypadku dokonania przez Użytkownika zwrotu, Sklep zwróci Użytkownikowi cenę Towaru wraz z kosztami dostawy. Zwrot nastąpi na numer konta bankowego podanego w treści oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie później niż 14dni od otrzymania zwrotu.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej treści Regulaminu na stronie airsoftmasters.pl  i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu.

5.Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie airsoftmasters.pl i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.

6.Doręczenie zmian Regulaminu Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie airsoftmasters.pl lub dostarczenie na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

7.Warunkiem dalszego korzystania ze Sklepu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

REGULAMIN ZAWODÓW DYNAMIC AIR LEAGUE - DRAFT

Regulamin uczestnictwa w zawodach „Dynamic Air League”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem zawodów „Dynamic Air League zwanych dalej „Zawodami” jest AIRSOFTMASTERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski nr 190 (04-766 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000640895, NIP: 952-215-20-09, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 złotych, zwana dalej: „Organizatorem”.

 1. Regulamin Zawodów, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udziału w Zawodach, prawa i obowiązki Uczestników Zawodów oraz uprawnienia Organizatora a także zasady przyznawania nagród w Zawodach.

 1. Celem Zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich, nauka właściwych nawyków bojowych oraz trening i praktyczne sprawdzenie umiejętności w symulowanych sytuacjach bojowych wymagających sprawności i precyzyjnego strzelania z wymuszonych pozycji.

 1. Szczegółowe zasady konkurencji rozgrywanych w ramach Zawodów i zasady obliczania wyników określają Zasady Zawodów DAL stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu, zwane dalej „Zasadami Zawodów”. Zasady Zawodów stanowią integralną część Regulaminu.

 1. Zawody odbędą się w dniu 7 Lipca 2019 roku w hali ASM ARENA, Szklarniowa 57, 05-070 Sulejówek (dalej „Obiekt”). Rozpoczęcie Zawodów nastąpi o godzinie 10:00

 1. Podsumowanie wyników Zawodów i rozdanie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Zawodów.

 1. Informacja o podsumowaniu wyników Zawodów zostanie opublikowana na stronie ASM ARENA na Facebooku.

 1. Obowiązkiem Organizatora jest:

 1. przygotowanie Obiektu, urządzeń oraz sprzętu do Zawodów, w szczególności właściwe działanie toru strzeleckiego w Obiekcie.

 2. zapewnienie jednakowych warunków uczestnictwa dla uczestników biorących udział w Zawodach,

 3. zapewnienie pomocy medyczno-sanitarnej,

 4. utrzymanie ładu i porządku w Obiekcie,

 5. zapewnienie nagłośnienia i oprawy wizualnej w Obiekcie,

 1. Pojęcie „Zakup Biletów” – oznacza dokonanie zakupu biletu wstępu na Zawody za pośrednictwem strony airsoftmasters.pl

 1. Pojęcie „replika” – oznacza replikę ASG strzelającą kulkami o średnicy 6 mm.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Zawodach

 1. W Zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz – za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – osoby małoletnie w wieku 16-18 lat, które łącznie spełniają poniższe warunki uczestnictwa:

  1. dokonały Zakupu Biletów,

  2. dokonały rejestracji w punkcie zbiorczym Uczestników przy ul. Szklarniowej 57 w Sulejówku w godzinach 09:00-09:40 na podstawie posiadanego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  3. podpisały Regulamin,

  4. udzieliły zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu,

  5. złożyły pisemne oświadczenie odnoście stanu zdrowia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu,

  6. udzieliły zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rejestracji i udziału w Zawodach – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu,

  7. w przypadku Uczestników w wieku 16-18 lat przedstawiły zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Zawodach – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu,

  8. w trakcie całego trwania Zawodów noszą okulary ochronne minimum klasa F,

  9. używają repliki spełniającej wymogi określone w Zasadach Zawodów.

zwane dalej: „Uczestnikami”.

 1. Każdy Uczestnik Zawodów, przed startem w Zawodach, ma obowiązek zapoznać się, zaakceptować oraz przestrzegać postanowień Regulaminu określającego warunki uczestnictwa w Zawodach.

 1. Uczestnik nie ma prawa przeniesienia obowiązków i praw przyznanych mu na mocy niniejszego Regulaminu na inne osoby lub podmioty.

 1. Udziału w Zawodach nie mogą brać pracownicy Organizatora ani inne osoby zaangażowane w organizację Zawodów a także członkowie ich rodzin.§ 3 Zasady bezpieczeństwa

 1. Uczestnicy są ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. Podczas Zawodów Organizator zapewni właściwe warunki w Obiekcie.

 1. Uczestnicząc w Zawodach należy liczyć się z ryzykiem kontuzji lub innego, w tym trwałego, uszczerbku na zdrowiu oraz z intensywnym wysiłkiem fizycznym.

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Zawodów czuwają sędziowie powołani przez Organizatora („Sędziowie” i każdy odrębnie „Sędzia”).

 1. Wszelkie działania Uczestnika, skutkujące naruszeniem Regulaminu, mogą stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika przez Organizatora, a w szczególnych przypadkach również do przerwania Zawodów. 1. Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Sędziego i Organizatora, w szczególności w kwestii porządku i bezpieczeństwa. 1. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w Obiekcie tylko pod opieką osób dorosłych.§ 4 Nagrody

 1. Osoby, które – na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie Zawodów – uzyskają kolejno najlepsze wyniki w Zawodach w poszczególnych kategoriach, („Zwycięzcy”) otrzymują nagrody rzeczowe.

 1. Ogłoszenie Zwycięzców i wydanie Nagród rzeczowych nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Zawodów.

 1. Pozyskanie nagród dla Zwycięzców wsparte zostanie przez sponsorów zewnętrznych.§ 5 Dyskwalifikacja i kary porządkowe

 1. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwają Organizator i Sędziowie.

 1. Organizator dokonuje dyskwalifikacji Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, w poniższych przypadkach:

  1. Uczestnik narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności zasady bezpieczeństwa przedstawione w Regulaminie,

  2. Uczestnik znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i innych środków wywołujących objawy zbliżone do nadużycia alkoholu i narkotyków (np. niektóre leki),

  3. dalszy udział Uczestnika w Zawodach jest niewskazany ze względu na stan zdrowia Uczestnika,

  4. Uczestnik przejawia zachowania agresywne lub stanowi zagrożenie dla innych Uczestników Zawodów,

  5. Uczestnik kieruje replikę w kierunku ludzi lub przedmiotów nie będących celem,

  6. Uczestnik używa repliki innej niż dostarczona przez Organizatora lub nie spełniającej wymagań Organizatora,

  7. Uczestnik strzela poza wyznaczonym do tego celu obszarem,

  8. Uczestnik nie podporządkowuje się uwagom wydawanym przez Organizatorów lub Sędziów,

  9. Uczestnik nie przestrzega zasad uczciwej sportowej rywalizacji (zasad fair play),

  10. Uczestnik przejawia w stosunku do innych Uczestników, Organizatora lub osób trzecich zachowanie powszechnie uznawane za wulgarne lub nieetyczne.

 1. W każdym momencie pobytu na strzelnicy Sędzia lub inny upoważniony przedstawiciel Organizatora ma prawo przeprowadzić kontrolę repliki Uczestników.

 1. Replika nie spełniająca warunków Regulaminu bądź zagrażająca bezpieczeństwu Uczestników, powoduje dyskwalifikację Uczestnika. 1. Dyskwalifikacja nie skutkuje zwrotem opłaty z tytułu Zakupu Biletów na rzecz Uczestnika.

§ 6 Reklamacje

 1. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie uprawnień konsumentów, do Organizatora można zgłaszać wszelkie reklamacje dotyczące Zawodów.

 1. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu albo za pomocą poczty elektronicznej adres e-mail: biuro@asmarena.pl z tytułem: „Reklamacja – zawody Dynamic Air League”. 1. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 1. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch) tygodni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji, ale nie później niż do dnia 21 Lipca 2019r 1. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e-mail).§ 7 Zasady odpowiedzialności

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu lub osobie, takie jak zranienia, choroby, kontuzje lub kradzieże, które powstaną w trakcie albo po Zawodach, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

  1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub osobie spowodowane przez Uczestnika.  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zniszczone lub zgubione podczas Zawodów.  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne oraz szkody zaistniałe w trakcie trwania Zawodów wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Bieżące kwestie sporne dotyczące przebiegu Zawodów rozwiązywane będą przez Organizatora lub Sędziów.

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zwrotu przez Organizatora ceny zakupu Biletu.

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na organizację i przebieg Zawodów Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zawodów. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na organizację i przebieg Zawodów Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przed datą rozpoczęcia Zawodów.

 1. Organizator jest uprawniony do odwołania Zawodów. W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikom wpłaconą cenę sprzedaży Biletów.

 1. O odwołaniu Zawodów, zmianie terminu Zawodów i zmianie Regulaminu Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników, publikując informację na stronie http://airsoftmasters.pl/ w zakładce bilety oraz wysyłając wiadomość e-mail na adres podany podczas Zakupu Biletów.

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona Uczestnikom Zawodów w siedzibie Organizatora, na stronie http://airsoftmasters.pl/ w zakładce Regulamin Zawodów oraz w punkcie zbiorczym Zawodów. Regulamin Zawodów będzie można również otrzymać wysyłając prośbę o przesłanie Regulaminu na adres biuro@asmarena.pl.

 1. Nazwy tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny. 1. We wszystkich sprawach dotyczących Zawodów, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

Załączniki do Regulaminu:

  1. Zasady Zawodów,

  2. Wzór zgody Uczestnika na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz wzór oświadczenia odnośnie stanu zdrowia Uczestnika,

  3. Wzór zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych,

  4. Wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział małoletniego Uczestnika w Zawodach,

  5. Lista nagród.

Załącznik Nr 2 – wzór zgody na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika oraz wzór oświadczenia odnośnie stanu zdrowia Uczestnika

Ja niżej podpisany/a

……………………………..………………………………………..…………………………

Imię (imiona) i nazwisko

1/ Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*, w formie fotografii, filmu, transmisji na żywo w Internecie (live streaming) lub opracowań multimedialnych oraz na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka* w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, prasa branżowa), telewizyjnej i internetowej związanych z Zawodami „Dynamic Air League” zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm)

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych materiałów multimedialnych, zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka* za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania opracowań multimedianych, transmisji na żywo w Internecie (live streaming) fotografii i filmu z moim wizerunkiem.

2/ Przyjmuję do wiadomości, że udział w Zawodach „Dynamic Air League” może wiązać się z ryzykiem kontuzji oraz z intensywnym wysiłkiem fizycznym. Ponadto do oświetlenia miejsca Zawodów użyto oświetlenia pulsacyjnego mogącego wywołać atak epilepsji.

3/ Oświadczam, że mój stan zdrowia / stan zdrowia mojego dziecka * umożliwia wzięcie udziału w Zawodach i godzę się na wszelkie ryzyka dla mojego zdrowia /zdrowia mojego dziecka * związane z wzięciem przeze mnie / przez moje dziecko * udziału w Zawodach pomimo złego stanu zdrowia.

Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższego oświadczenia oraz w pełni je rozumiem i akceptuję.

…………………… …………….……………………….…

Miejscowość i data Czytelny podpis

* dotyczy osób małoletnich - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 – wzór zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych

AIRSOFTMASTERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski nr 190 (04-766 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000640895, NIP: 952-215-20-09, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 złotych („Organizator”), informuje, że:

  1. jest administratorem danych osobowych Uczestników Zawodów „Dynamic Air League w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 a dane będą przetwarzane przez Organizatora w celu rejestracji i udziału oraz przyznania i odbioru nagród w Zawodach „Dynamic Air League” oraz w celach marketingowych stosownie do złożonych zgód na przetwarzanie danych osobowych;

  2. podanie danych następuje dobrowolnie a Uczestnik ma prawo w każdym momencie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka *** przez AIRSOFTMASTERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w rozumieniu u Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 a w celu rejestracji i udziału oraz przyznania i odbioru nagród w Zawodach „Dynamic Air League”.

** Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka *** w celach marketingowych i promocyjnych przez Organizatora, zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016

** Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030,z późn. zm.), w tym wiadomości SMS oraz email, dotyczących nowych produktów, usług, promocji produktów Organizatora.

…………………… …………….……………………….…

Miejscowość i data Czytelny podpis

* zgoda obowiązkowa

** zgoda nieobowiązkowa

*** dotyczy osób małoletnich - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 – wzór zgody rodziców/opiekunów prawnych

na udział małoletniego Uczestnika w Zawodach

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

NA UDZIAŁ MAŁOLETNIEGO UCZESTNIKA W ZAWODACH

Ja, niżej podpisana/y:

imię i nazwisko: ......................…….............................................................................................................................

będąc rodzicem /prawnym opiekunem* małoletniego:

imię i nazwisko: ............................…..........................................................................................................................

ur. (DD-MM-RRRR) .......................................... roku, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego* w Zawodach „Dynamic Air League”, które odbędą się w dniu 7 Lipca 2019 roku w Sulejówku, ASM ARENA Szklarniowa 57, 05-070 Sulejówek

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Zawodów.

Wyrażając zgodę oświadczam, iż jestem świadoma/y tego, że:

 1. Zasady Zawodów polegają na oddawaniu przez ich uczestników strzałów do celów.

 2. Uczestnictwo w Zawodach jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, których konsekwencją może być trwały uszczerbek na zdrowiu.

 3. Oświadczenie jest aktualne podczas Zawodów w określonym miejscu i dniu.

Mając powyższe na uwadze, oświadczam iż:

 • Mam pełną świadomość wszelkich negatywnych konsekwencji, jakie może nieść dla mojego dziecka/podopiecznego* uczestnictwo w Zawodach i że konsekwencje te mogą zaistnieć na skutek nieszczęśliwych wypadków;

 • W razie zaistnienia u mojego dziecka/podopiecznego* wyżej wskazanych skutków, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, NIE będę występować z roszczeniami odszkodowawczymi oraz NIE będę żądać zastosowania jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec Organizatora.

W celu umożliwienia kontaktu organizatora ze mną, przekazuję numer telefonu kontaktowego.

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*:…………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis Uczestnika:………………………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 1 Zasady Zawodów

Zasady Zawodów Dynamic Air League
Celem zawodów jest propagowanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz rywalizacja w strzelaniu dynamicznym i precyzyjnym z replik ASG.
1.Zasady bezpieczeństwa.
1.1 Replikę można załadować magazynkiem z kulkami jedynie przed rozpoczęciem strzelania lub na osi testowej lub na komendę sędziego. 1.2 Strefa bezpieczeństwa – służy do konserwacji, serwisowania repliki oraz treningu na sucho (wypięty magazynek, brak kulek w elementach wiodących) 1.3 Oś testowa – służy do przystrzeliwania oraz testów FPS, w której może być jednocześnie jedna osoba. 1.4 Podczas strzelania replikę wolno kierować wyłącznie w kierunku celu lub kulochwytu. 1.5 Podczas trwania całej imprezy obowiązuje sprzęt ochronny, który należy nosić cały czas. Bezwzględnie należy posiadać ochronę oczu bez której nie dopuszcza się zawodnika do gry. 1.6 Zabrania się: a) stosowania innych replik niż ASG oraz kulek o wadze > 0,36 g albo wytworzonych z innych materiałów niż polimery lub materiały biodegradowalne. b) stosowania środków ochrony oczu w postaci siatek metalowych. 1.7 Zawodnik jest w pełni odpowiedzialny za skutki użycia replik oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa. 1.8 Organizator zawodów zapewnia zawodnikom pakiet ubezpieczenia NNW. 1.9 Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem rozgrywek czuwa sędzia główny oraz osoby funkcyjne.
2. Tory strzeleckie
2.1 Budowa toru musi zapewniać bezpieczeństwo dla wszystkich osób będących w jego pobliżu oraz możliwości sprawdzenia umiejętności strzeleckich z wymuszonych pozycji. 2.2 Do każdej nowej linii otwarcia ognia przewidziany jest odrębny kulochwyt. 2.3 Cele muszą być ustawione w taki sposób aby nie było możliwości ich rażenia jedną kulką. 2.4 Cele muszą odzwierciedlać realne sytuacje strzeleckie oraz bariery im towarzyszące. 2.4.1 Wysokość barier musi być od 180 do 200 cm. 2.4.2 Wysokość ścian kulochwytu wynosi 250 cm. 2.5 Zawodnikowi przysługuje prawo do zapoznania się z torem, szczegółową informacją na temat umiejscowienia i ilości celów oraz krótkim przebiegiem przez tor na „sucho” bez repliki. 2.6 Bariery oraz cele muszą być umieszczone w taki sposób aby ich przemieszczanie samoistne lub zmiana ustawienia nie były możliwe podczas trwania rozgrywki. 2.7 Zmiana ustawień (lokalizacji, kątów, wysokości, ilości) celów i barier strzeleckich powoduje ponowne rozpoczęcie rozgrywki dla wszystkich zawodników. 2.7.1 O zmianach muszą zostać poinformowani wszyscy zawodnicy w formie ustnej. 2.7.2 Odmowa powtórzenia toru przez zawodnika jest równoznaczna z odmową startu co skutkuje zerowym wynikiem. 2.8 Dopuszcza się ograniczenie strefy otwarcia ognia w postaci trwale zamocowanych materiałów, których zawodnik nie może przekroczyć.
2.9 W przypadku podejrzenia zagrożenia na torze lub w innej strefie sędzia główny przerywa zawody do czasu ustąpienia przeszkód.
3. Przebieg zawodów
3.1 Przed rozpoczęciem przebiegu zawodnicy zapoznają się z torem oraz zasadami jego pokonywania które prezentuje sędzia. Zapoznanie się przebiega bez użycia replik. 3.2 Zawodnicy przed startem są wzywani według kolejności na liście startowej. Brak stawienia się zawodnika na torze w ciągu minuty skutkuje przesunięciem zawodnika na koniec listy. Drugie niestawiennictwo skutkuje zerowym wynikiem na tym torze. 3.3 Zawodnik stawia się na platformie startowej i potwierdza gotowość do startu. Replika znajduje się w kaburze lub w innym wyznaczonym wcześniej miejscu (ad. 3.1), dłonie na wysokości ramion. 3.4 Na sygnał sędziego zawodnik w ciągu 30 sekund naciska przycisk startowy i przystępuje do realizacji toru lub rozpoczyna przebieg na sygnał dźwiękowy. Brak rozpoczęcia przebiegu w wyznaczonym czasie skutkuje wynikiem zerowym (odmowa startu). 3.5 Zawodnik ostrzeliwuje cele aż do ich całkowitej eliminacji z zachowaniem szczególnej ostrożności. 3.6.1 Stoper zatrzymuje się po skutecznym ostrzelaniu wszystkich celów. 3.6.2 W przypadku technicznej awarii sprzętu pomiarowego, niezależnego od organizatora sędzia główny wraz sędzią bocznym kierują zawodnika do powtórzenia toru. W takim przypadku czas mierzy się sprzętem podstawowym oraz stoperem przy czym liczy się czas korzystniejszy dla zawodnika. 3.7 Wynik przebiegu jest spisywany do protokołu i stanowi oficjalny wynik zawodnika. Wynik jest wyświetlany na tablicy LED. 3.8 Wynik ogólny stanowi suma czasów na wszystkich torach łącznie. 3.8.1 Wygrywa zawodnik, który osiągnie najniższą sumę czasów ze wszystkich czasów. 3.9 Każdemu zawodnikowi przysługuje tylko jeden przebieg toru, z uwzględnieniem sytuacji opisanej w 5.2. 3.10 Wynik zerowy to wynik najdłuższego czasu przebiegu wśród pozostałych zawodników +1 sekunda. 3.11 Zawodnik, który się spóźni na rozpoczęcie zawodów może je kontynuować, przy czym czas z torów pominiętych wpisuje się jako zerowy. 3.12 Ilość torów zależy od ilości graczy, jednakże nie powinno być mniej niż 5 torów na kategorię. 3.13 Wnioski i skargi należy składać pisemnie do sędziego głównego. Wadium za wniosek wynosi 50 zł które jest zwracane w przypadku zasadności. 3.14 W sprawach nieuregulowanych a dotyczących przebiegu zawodów głos decydujący ma sędzia główny.
4. Remis 4.1 W przypadku remisu w klasyfikacji końcowej na miejscach 1-6 wyznacza się tor specjalny stanowiący dogrywkę między zawodnikami na tych samych miejscach. 4.2 W przypadku remisu na miejscach 7 i dalszych wynik ogłasza się w formie ex aequo. 5. Sprzęt 5.1 Awaria sprzętu jest sprawą zawodnika.
5.2 Jeżeli w wyniku awarii w postaci wycieku gazu lub uszkodzenia elementów napędowych zawodnik nie mógł dokończyć przebiegu dopuszcza się możliwość drugiego podejścia, przy czym jest to możliwe jednokrotnie w ciągu trwania całych zawodów. Drugi przebieg jest odnotowywany w protokole. 5.2.1 Druga awaria skutkuje wynikiem zerowym na danym torze. 5.2.2 Zacięcie nie jest traktowane jako awaria w brzmieniu 5.2 5.3 Do pokonania toru można używać jednej repliki. Zawodnikowi przysługuje możliwość posiadania i wykorzystania kilku replik w danej klasie sprzętowej w trakcie trwania zawodów. 5.6 Klasy sprzętowe: a) pistolet b) karabin
5.7 W przypadku klasy 5.6 a obowiązuje kabura umieszczona na pasie lub poniżej, w przypadku klasy 5.6 b obowiązuje pas nośny. 5.8 Zawodnik we własnym zakresie zapewnia sobie kulki oraz środki pędne. 5.6 Maksymalna prędkość wylotowa mierzona na kulkach 0,2 grama wynosi 460 FPS.
6. Przepisy porządkowe 6.1 Kary porządkowe nakłada sędzia główny w obecności II sędziego w uznaniowym wymiarze za złamanie postanowień regulaminu a w szczególności: a) niesportowe zachowanie b) używanie albo poruszanie się z załadowana repliką poza wyznaczoną strefą c) kierowanie repliki w kierunku ludzi d) poruszanie się po torze z palcem na spuście e) zdejmowanie środków ochronnych oczu f) modyfikacje torów g) wchodzenie na teren rozgrywki oraz w rejon kulochwytu f) strzał niekontrolowany
6.2 Kary porządkowe: a) upomnienie ustne b) nagana czasowa w postaci doliczenia 5 sekund do czasu na torze c) dyskwalifikacja na torze (najdłuższy czas innego zawodnika + 10 sekund) d) usunięcie z zawodów 6.3 Kary porządkowe są nakładane w takiej samej wysokości dla każdego zawodnika za to samo przewinienie. 6.4 W przypadku usunięcia z zawodów w powodu dyscyplinarnego nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego. 6.5 Bezwzględnie zakazuje się promowania, sprzedawania, wnoszenia oraz spożywania alkoholu i wszelkich środków odurzających. 5.4 Zawodnik może posiadać dowolną ilość magazynków.
5.5 ROF nie może przekraczać 25 kulek / sekundę. Dopuszcza sięwyłącznie tryb ognia pojedynczy. SEMI