Regulamin

Regulamin korzystania z Sklepu internetowego AIRSOFTMASTERS.PL

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Sklepu.

2.Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in.:

 1. a) rodzaje i zakres usług Sklepu,
 2. b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Sklepu,
 3. c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Sklepu,
 4. d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Sklepu,
 5. e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep,
 6. f) tryb postępowania reklamacyjnego.

3.Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4.Właścicielem i Administratorem Sklepu jest:
AIRSOFTMARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-766, Trakt Lubelski 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000640895, nr REGON 365593253, nr NIP 952-215-20-09, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości.

5.Sklep internetowy airsoftmasters.pl prowadzi sprzedaż wirtualnych biletów za pośrednictwem sieci Internet.

 

2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 1. a) Administrator – ASM – usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Sklepu.
 2. b) Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.
 3. c) Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 4. d) Konto – Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Sklepie, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Sklepie.
 5. e) Nazwa Profilu/Loginu – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie.
 6. f) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu AIRSOFTMASTERS.PL
 7. g) Rejestracja – procedura zakładania konta.
 8. h) Sklep – sklep internetowy umieszony na domenie AIRSOFTMASTERS.PL
 9. i) Użytkownik – usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający ze Sklepu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 10. j) Towary – produkty dostępne w ofercie Sklepu.
 11. k) Zamówienie – złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu oświadczenie woli o chęci zakupu Towarów.

 

2.

REJESTRACJA W SKLEPIE. 

1.Użytkownikiem Sklepu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2.Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.

3.Warunkiem przystąpienia do korzystania z niniejszego Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

4.Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Sklepu.

5.Każdy Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Sklepie, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła, a także adresu dostawy i numeru telefonu.

6.Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

 

4.

ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta w Sklepie.

2.Do złożenia zamówienia konieczne jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Użytkownicy nieposiadający Konta w Sklepie podczas złożenia zamówienia zobowiązani są podać dane umożliwiające potwierdzenie Zamówienia i dostarczenie zamówionych Towarów:

a)imię i nazwisko

b)adres, na który maja zostać dostarczone Towary

c)adres e-mail

d)numer telefonu

e) numer pesel ( warunek konieczny zapewnienia ubezpieczenia NNW podczas imprezy)

4.Zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Sklepu

5.Poprzez złożenie Zamówienia rozumie się wskazanie zamówionych Towarów oraz formy płatności i dostawy.

6.Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

7.Podane na stronach Sklepu ceny Towarów są cenami w złotych polskich zawierającymi podatek VAT.

8.Cena Towaru podana w chwili składania zamówienia jest cena wiążącą Użytkownika.

9.Użytkownik może dokonać modyfikacji adresu dostawy Towarów do chwili dokonania wysyłki Towaru przez Sklep, czyli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, poprzez przesłanie na adres mailowy biuro@airsoftmasters.pl stosowanej informacji.

10.W przypadku braku zamówionego Towaru w Sklepie, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku Użytkownik będzie uprawniony do rezygnacji z zamówienia.

 

5.

ZASADY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

1.Sklep oferuje następujące opcje dostawy Towarów:

a) wysyłka wirtualna / elektroniczna

2.Wyboru sposobu dostawy dokonuje Użytkownik.

3.Podczas dokonywania wyboru sposobu dostawy Użytkownik jest informowany o orientacyjnym czasie dostawy.

4.Sklep udostępnia Użytkownikom następujące formy płatności:

a) płatność przelewem na nr konta: BZWBK 97 1090 1753 0000 0001 3345 5797

5.Wyboru opcji płatności dokonuje Użytkownik.

 

6.

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1.Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Sklepu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Sklepu.

2.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Sklepu. Informacja o zmianie będzie widoczna na stronach Sklepu na 7 dni przed planowanym dokonaniem zmiany lub zostanie przekazana Użytkownikom drogą mailową.

3.Administrator dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

5.Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Informacja o planowanym wyłączeniu będzie widoczna na stronach Sklepu na 7 dni przed planowanym wyłączeniem lub zostanie przekazana Użytkownikom drogą mailową.

 

7.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Sklep usług.

2.W celu zapewnienia najwyższych standardów ochrony danych osobowych, Administrator Sklepu wprowadził Politykę prywatności.

3.Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Do dokonanie rejestracji Użytkownika w Sklepie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

4.Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5.Administratorem danych osobowych jest Administrator Sklepu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6.Administrator Sklepu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Sklep wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Sklepie, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

7.Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Sklepu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

8.Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

9.Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

10.Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

11.Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika ze Sklepu.

12.Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

 

8.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.Techniczne warunki korzystania ze Sklepu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Sklepu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.

2.Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

3.Do korzystania z usług Sklepu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

4.Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

 

9.

REKLAMACJE I ZWROTY

1.Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Sklepu: biuro@airsoftmasters.pl

2.Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji. W przypadku gdyby Sklep nie udzielił odpowiedzi w terminie 14 dni, przyjmuje się, iż uznał on reklamację za zasadną.

3.Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z dnia 31 marca 2000r.) Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w sklepie internetowym, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.Zwrot Towaru następuje na koszt Użytkownika. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.W przypadku dokonania przez Użytkownika zwrotu, Sklep zwróci Użytkownikowi cenę Towaru wraz z kosztami dostawy. Zwrot nastąpi na numer konta bankowego podanego w treści oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie później niż 14dni od otrzymania zwrotu.

 

10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie pełnej treści Regulaminu na stronie airsoftmasters.pl  i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu.

5.Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie airsoftmasters.pl   i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.

6.Doręczenie zmian Regulaminu Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie airsoftmasters.pl   lub dostarczenie na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

7.Warunkiem dalszego korzystania ze Sklepu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonymi zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

AIRSOFTMARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-766, Trakt Lubelski 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640895, nr REGON 365593253, nr NIP 952-215-20-09, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości.